Home / Hệ điều hành / Download Windows / Download Windows 8 tất cả phiên bản

Download Windows 8 tất cả phiên bản

Download Windows 8 All version – Tổng hợp tất cả các link tải Windows 8 ở tất cả các phiên bản

Windows 8

Download Windows 8 được tổng hợp tất cả các link download Windows 8 của các bản sau đây gồm các link Fshare, Share.vnn.vn, Upfile

  • X86 ENGLISH (multiple editions)
  • X64 ENGLISH (multiple editions)
  • ENTERPRISE X86 ENGLISH
  • ENTERPRISE X64 ENGLISH
  • PRO VL x86 ENGLISH
  • PRO VL x64 ENGLISH

MICROSOFT WINDOWS 8 X86 ENGLISH (multiple editions)

Phiên bản bao gồm Windows 8 và Windows 8 Pro. Khi cài đặt sử dụng key cho bản nào sẽ cài đặt bản đó
Key cài đặt cho Windows 8 Pro : NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
File Name: vitcum@vnz_en_windows_8_x86_dvd_915417.iso
Languages: English
SHA1: 22D680EC53336BEE8A5B276A972CEBA104787F62

DOWNLOAD
MICROSOFT WINDOWS 8 X64 ENGLISH (multiple editions)Phiên bản bao gồm Windows 8 và Windows 8 Pro. Khi cài đặt sử dụng key cho bản nào sẽ cài đặt bản đó
Key cài đặt cho Windows 8 Pro : NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
File Name: vitcum@vnz_en_windows_8_x64_dvd_915440.iso
Languages: English
SHA1: 1CE53AD5F60419CF04A715CF3233F247E48BEEC4DOWNLOAD


MICROSOFT WINDOWS 8 ENTERPRISE X86 ENGLISH

File Name: vitcum@vnz_en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587. iso
Languages: English
SHA1: FEFCE3E64FB9EC1CC7977165328890CCC9A10656

DOWNLOAD
MICROSOFT WINDOWS 8 ENTERPRISE X64 ENGLISH

File Name: vitcum@vnz_en_windows_8_enterprise_x64_dvd_917522. iso
Languages: English
SHA1: 4EADFE83E736621234C63E8465986F0AF6AA3C82

DOWNLOAD
MICROSOFT WINDOWS 8 PRO VL x86 ENGLISH

File Name: vitcum@vnz_en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830.iso
Languages: English
SHA1: 548AB51161FD83B889596B143D86C1EEB61EF2D0

DOWNLOAD
MICROSOFT WINDOWS 8 PRO VL x64 ENGLISH

File Name: vitcum@vnz_en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699.iso
Languages: English
SHA1: 6DDEDEBE40AB59CB11823F62F475C43C4053FE60

DOWNLOAD
//Chúc các bạn thành công

Hay lắm nè

Ghost Windows 10 Pro Version 1607 Full Soft Full Driver [x86 & x64] by ThanhTungIT

Ghost Windows 10 Pro Version 1607 Full Soft Full Driver [x86 & x64] by ThanhTungIT …